+48 12 252 49 49

Specjalne

Silniki benzynowe oraz silniki diesla wyko­rzy­sty­wane są w wielu dzie­dzi­nach – pojaz­dach mechanicznych, agre­ga­tach prądotwórczych, agre­ga­tach pom­po­wych i wielu innych. Wszędzie, gdzie potrzebne jest nie­za­leżne źró­dło ener­gii mecha­nicz­nej, sil­nik spa­li­nowy jest ide­al­nym roz­wią­za­niem. W związku z sze­ro­kim sto­so­wa­niem tego typu napędu, dla wielu aplikacji nie ist­nieją gotowe roz­wią­za­nia z zakresu chło­dze­nia. Sto­so­wa­nie zespo­łów zapo­ży­czo­nych z innych pojazdów czy aplikacji zwy­kle nie jest dobrym pomy­słem. Należy pamię­tać, że zarówno tryb pracy, zabu­dowa układu chło­dze­nia, jak i warunki śro­do­wi­skowe w zna­czą­cym stop­niu wpły­wają na pra­wi­dłową pracę zespo­łów chłodzących.

Zespół pro­jek­towy BSPL to spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie chło­dze­nia. Gdzie­kol­wiek jest ono potrzebne, znaj­dziemy rozwiązanie.