+48 12 252 49 49

Rolnictwo

Układy chłodzenia

Maszyny rol­ni­cze pra­cują w trud­nych warun­kach. W dodatku bar­dzo czę­sto sil­niki insta­lo­wane w tych pojaz­dach pod­da­wane są sto­sun­kowo dużym obcią­że­niom. Zatem układy chło­dze­nia powinny być kon­stru­owane z uwzględ­nie­niem spe­cy­fiki pracy tych urządzeń. Nasza firma – korzy­sta­jąc z ogrom­nego doświad­cze­nia Mahle/Behr – dostar­cza naj­wyż­szej jako­ści roz­wią­za­nia, które zostały już wie­lo­krot­nie spraw­dzone przez czo­ło­wych pro­du­cen­tów maszyn rol­ni­czych na świecie. Odpowiednia kon­struk­cja modu­łów chło­dzą­cych, pozwa­la­ na szyb­kie i łatwe czysz­cze­nie wymien­ni­ków. Pro­sta zabu­dowa, wysoka wydaj­ność – to cechy wszyst­kich pro­duk­tów BSPL.


Układy klimatyzacji i ogrzewania

Obecnie pro­du­cenci traktorów oraz maszyn do zbio­rów prze­ści­gają się w zapewnianiu kom­fortu dla ope­ra­tora. Idealne roz­wią­za­nie to takie, które pozwala bez pro­blemu wyko­nać wszyst­kie zadania sta­wiane przed maszy­ną rol­ni­czą – przy zachowaniu naj­więk­szej efek­tyw­no­ści i rela­tyw­nie niskich kosz­tach. A jednocześnie takie, które zapewnia mak­sy­malny kom­fort ope­ra­tora. System kli­ma­ty­za­cji w dużych maszy­nach – prze­zna­czo­nych do dłu­go­trwa­łej pracy w tere­nie – to abso­lutny obo­wią­zek. Nasza firma ofe­ruje roz­wią­za­nia dedy­ko­wane dla maszyn rol­ni­czych – kli­ma­ty­za­tory typu split/mono­blok z zespo­łem chło­dzą­cym – insta­lo­wa­nym na dachu kabiny. Każdy pro­jekt jest ide­al­nie dopa­so­wany do potrzeb konkretnego urządzenia.