+48 12 252 49 49

Przemysł

Chłodzenie silników przemysłowych

Wszędzie tam, gdzie wydzie­lana jest duża ilość cie­pła, konieczne jest chło­dze­nie. Zespół pro­jek­towy BSPL posiada dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu i apli­ka­cji ukła­dów chło­dze­nia do naj­róż­niej­szych typów sil­ni­ków, w tym rów­nież sil­ni­ków sto­so­wa­nych w prze­my­śle. Agregaty prą­do­twór­cze – to od nich bar­dzo czę­sto zależy funk­cjo­no­wa­nie takich jed­no­stek, jak cen­tra danych, szpi­tale. Dla­tego waż­nym ele­men­tem ich apli­ka­cji jest zapew­nie­nie wydaj­nego i odpor­nego układu chło­dze­nia, zapew­nia­ją­cego poprawne dzia­ła­nie nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach oto­cze­nia. Obecnie coraz czę­ściej wyko­rzy­sty­wane są koge­ne­ra­tory, które oprócz dostar­cza­nia ener­gii elek­trycz­nej, odpo­wia­dają za ogrze­wa­nie budyn­ków. W tych przy­pad­kach istotne jest takie zapro­jek­to­wa­nie układu, aby był on jak naj­bar­dziej szczelny i zatrzy­my­wał całą ener­gię uwol­nioną w pro­ce­sie spa­la­nia czy to gazu, czy paliwa.


Chłodzenie w procesie technologicznym

Silniki sto­sowne są jed­nak nie tylko do wytwa­rza­nia ener­gii. Bardzo czę­sto w sytu­acjach, w któ­rych potrzebne jest nie­za­leżne źró­dło napędu, jedy­nym roz­wią­za­niem oka­zuje się sil­nik die­sla. Świet­nym przy­kła­dem mogą być moto­pompy, które umiesz­czane są zarówno w zakła­dach prze­my­słowych, jak i w nie­za­leż­nych zabu­do­wach two­rzo­nych na bazie przy­czep. Urządzenia te muszą być nie­za­wodne i dzia­łać w każ­dych warun­kach, gdyż czę­sto od nich zależy funk­cjo­no­wa­nie linii pro­duk­cyj­nej, a w nie­któ­rych przy­pad­kach rów­nież ludz­kie życie (moto­pompy stra­żac­kie). W takich apli­ka­cjach ogromną rolę odgry­wają użyte mate­riały oraz ich jakość. Bazując na pro­duk­tach reno­mo­wa­nego pro­du­centa ukła­dów chło­dze­niaa, firmy Behr, zespół pro­jek­towy BSPL pro­jek­tuje i dostar­cza kom­plek­sowe roz­wią­za­nia, które nawet w tak trud­nych warun­kach speł­niają sta­wiane przed nimi wymagania.

Komponenty:

  • Chłodnice powietrza
  • Chłodnice wody
  • Filtry powietrza dolotowego
  • Wymienniki ciepła

Systemy:

  • Moduły chłodzące
  • Systemy filtracji paliwa w rezerwuarach

Poza sil­ni­kami, rów­nież inne sys­temy w prze­my­śle wyma­gają chło­dze­nia. BSPL zapew­nia kom­pletne roz­wią­za­nia z zakresu mediów wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych (olej, emul­sja sma­ru­jąca) – za każ­dym razem two­rząc sys­tem skro­jony na miarę.

Komponenty:

  • Chłodnice olejowe
  • Filtry przemysłowe

Systemy:

  • Moduły chłodzące olej wraz z napędem
  • Zespoły filtracyjne