+48 12 252 49 49

Militaria

Układy chłodzenia

Aplikacje pojaz­dów woj­sko­wych są szcze­gólne pod każ­dym wzglę­dem. Projektując układ chło­dze­nia, należy wziąć pod uwagę wiele czyn­ni­ków: zabu­dowę, prze­wi­dy­wane warunki eks­plo­ata­cji, modu­lar­ność roz­wią­zań. Oczywiście trzeba pamię­tać o nie­zwy­kłych obcią­że­niach, jakim pod­da­wane są sil­niki wyko­rzy­sty­wane w tych pojaz­dach. Firma BSPL wraz z Mahle Behr Industry, pro­jek­tu­jąc wymien­niki oraz kom­pletne roz­wią­za­nia w zakre­sie chło­dze­nia sil­nika, skrzyni bie­gów, układu hydrau­licz­nego – zapew­nia nie­zwy­kłą wydaj­ność oraz nie­za­wod­ność jed­no­stek napę­do­wych uży­wa­nych w trudnych warun­kach. Dostar­czamy odpowiednie roz­wią­za­nia, nie­za­leż­nie od tego, czy potrzebne jest spe­cy­ficzny pro­jekt wymien­nika, czy też kom­pletny sys­tem chłodzenia.


Komponenty

 • Chłodnice wody
 • Chłodnice powietrza doładowanego (chłodzone powietrzem i wodą)
 • Chłodnice oleju skrzyni biegów
 • Chłodnice paliwa
 • Chłodnice i filtry pracujące w wykonawczych układach hydraulicznych

Moduły

 • Zespoły chłodnic wraz ze skraplaczem
 • Rozwiązania chłodzenia do powerpacków

Systemy klimatyzacji

Reali­za­cja zadań i misji wojskowych w wielu zakąt­kach świata przebiega w różnych tem­pe­ra­turach oraz warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Zapewniamy pełen wachlarz roz­wią­zań, które mają zapewnić kom­fort pracy żoł­nie­rzy. Sprawna i dobrze dzia­ła­jąca kli­ma­ty­za­cja ma ogromny wpływ na wydaj­ność oraz zdol­ność do podej­mo­wa­nia dzia­ła­nia, nie tylko kie­rowcy, ale rów­nież załogi pojazdu oraz dowódcy. Obecnie coraz wię­cej miej­sca w pojeź­dzie zaj­muje elek­tro­nika (sys­temy kie­ro­wa­nia ogniem, apa­ra­tura pomia­rowa, łącz­ność). Mimo nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, gene­ruje ona również dużą ilość cie­pła. Dostarczamy układy, które – poza zapew­nie­niem kom­fortu załogi – pozwa­lają rów­nież na roz­pro­sze­nie cie­pła gene­ro­wa­nego przez urzą­dze­nia elektryczne lub elektroniczne.

Komponenty

 • Skraplacze
 • Nagrzewnice
 • Wentylatory
 • Parowniki
 • Sprężarki

Systemy

 • Dystrybucji powietrza
 • Chłodzenia wody
 • Kontroli termicznej przedziału załogi i kierowcy

Przy procesie projektowania wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki w zakresie symulacji oraz wizualizacji procesów fizycznych. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany na etapie wstępnym tak, aby zminimalizować ryzyko, które może się pojawić w trakcie właściwego projektowania.