+48 12 252 49 49

Budownictwo

Układy chłodzenia

Maszyny budow­lane czę­sto pra­cują w śro­do­wi­sku dużego zapy­le­nia oraz pod­da­wane są dużym obcią­że­niom. W takich przy­pad­kach układ chło­dze­nia sil­nika ma przed sobą cięż­kie zada­nie. Polega ono na utrzy­maniu zada­nej tem­pe­ra­tury – bez względu na warunki oto­cze­nia oraz ewen­tu­alne zabru­dze­nie zespołu wymien­ni­ków. Stosowane przez nas pro­dukty dosto­so­wane są do tak trud­nego śro­do­wi­ska pracy. Odpo­wied­nie lamelki pozwa­lają na prze­pływ nie­wiel­kiego kurzu, a po zabru­dze­niu łatwo mogą zostać wyczysz­czone. Przy opra­co­wy­wa­niu kon­cep­cji chło­dze­nia dla pojazdu budow­la­nego, trzeba rów­nież pamię­tać o ukła­dzie hydrau­licz­nym. Należy mu bez­względ­nie zapew­nić pra­wi­dłowe chło­dze­nie, ale rów­nież fil­tra­cję, gdyż czy­sty olej to gwa­ran­cja dłu­giej żywot­no­ści układu wyko­naw­czego urzą­dzeń. Korzystając z naj­no­wo­cze­śniej­szych pro­duk­tów Mahle Behr Industry oraz Mahle Industry Filtration, nasz zespół pro­jek­tuje roz­wią­za­nia, które z powo­dze­niem można sto­so­wać w tak trud­nych warunkach.


Komponenty

 • Chłodnice wody
 • Chłodnice powietrza doładowanego (chłodzone powietrzem i wodą)
 • Chłodnice oleju skrzyni biegów
 • Chłodnice paliwa
 • Chłodnice i filtry pracujące w wykonawczych układach hydraulicznych

Systemy

 • Zespoły chłodzące
 • Układy filtracji w systemach hydraulicznych

Układy klimatyzacji i ogrzewania

W obec­nych cza­sach zagad­nie­nia zwią­zane z BHP oraz dba­niem o odpo­wied­nie warunki pracy czło­wieka stanowią prio­ry­tet. Coraz wię­cej urzą­dzeń budow­la­nych – cięż­kich maszyn, w któ­rych ope­ra­to­rzy nara­żeni są na dłu­go­trwałe prze­by­wa­nie w kabi­nie wysta­wio­nej na bez­po­śred­nie dzia­ła­nie pro­mieni sło­necz­nych – otrzymuje wyposażenie w postaci układu kli­ma­ty­za­cji. Stosowane są różne roz­wią­za­nia: kli­ma­ty­za­tory typu mono­blok (insta­lo­wane jako jeden dodat­kowy kom­po­nent), kli­ma­ty­za­tory typu split (w któ­rych moduł chło­dzący i moduł ze sprę­żarką są roz­dzie­lone), roz­wią­za­nia zawie­ra­jące tzw. front­box (zespół z parow­ni­kiem i dmu­chawą zabu­do­wany pod deską roz­dziel­czą). Często nie ­wy­star­czy kli­ma­ty­za­tor, który umoż­li­wia jedy­nie chło­dze­nie prze­strzeni kie­rowcy. Nie­zbędna oka­zuje się rów­nież funk­cja ogrze­wa­nia. Niezależnie od typu pre­fe­ro­wa­nego roz­wią­za­nia, nasza firma ofe­ruje naj­wyż­szą wydaj­ność, połą­czoną z dokład­nym dopa­so­wa­niem do wyma­gań kon­kret­nej aplikacji.

Komponenty

 • Skraplacze
 • Nagrzewnice
 • Wentylatory
 • Parowniki
 • Sprężarki

Systemy

 • Dystrybucji powietrza
 • Klimatyzacji i ogrzewania