+48 12 252 49 49

Autobusy

Układy chłodzenia

Silnik, skrzy­nia bie­gów, retar­der i elek­tro­nika – te elementy w trak­cie eks­plo­ata­cji pojazdu każ­do­ra­zowo pod­da­wane są ogrom­nym obcią­że­niom. Konieczne jest, aby bez względu na warunki oto­cze­nia były nie­za­wodne. Nasze rozwiązania powstają na bazie wielu prób oraz testów. Dlatego dzień po dniu zapew­niają nie­za­wod­ność oraz wydaj­ność ukła­dom napędu (die­sel, CNG, hybry­do­wy oraz elektryczny). Naszym celem jest połą­cze­nie opty­mal­nej funk­cjo­nal­no­ści, z jak naj­mniej­szym roz­mia­rem.


Komponenty

  • Chłodnice wody
  • Chłodnice powie­trza doła­do­wa­nego (chło­dzone powie­trzem i wodą)
  • Chłodnice oleju skrzyni biegów
  • Chłodnice paliwa

Systemy

  • Zespoły chłodzące

Układy klimatyzacji i ogrzewania

Komfort pasa­że­rów jest szcze­gól­nie ważny w auto­bu­sach dłu­go­dy­stan­so­wych, w któ­rych jest on określany sys­te­mem gwiaz­dek. W trans­por­cie publicz­nym nato­miast naj­waż­niej­szym prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo zapew­niane przez kie­rowcę. Dlatego tak waż­nym ele­men­tem są warunki panujące w miejscu jego pracy. Razem z Mahle Industrial Thermal Systems, roz­wi­jamy i budu­jemy sys­temy kli­ma­ty­za­cji dla kie­row­ców, zapew­nia­jąc kom­for­tową atmos­ferę oraz opty­malne warunki do kierowania pojazdami. Nasze frontboxy wyróż­niają się lekką kon­struk­cją, wysokim prze­pływem powie­trza oraz wydaj­nością grzewczą.

Komponenty

  • Skraplacze
  • Nagrzewnice
  • Wentylatory
  • Parowniki

Systemy

  • Klimatyzacji i ogrzewania

Przy procesie projektowania wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki w zakresie symulacji oraz wizualizacji procesów fizycznych. Każdy projekt jest szczegółowo analizowany na etapie wstępnym tak, aby zminimalizować ewentualne ryzyko, które mogłoby się pojawić w trakcie właściwego projektowania.