+48 12 252 49 49

Regeneracja

Zdjęcie-boczne-do-Regeneracji-zamiast-tego-z-młotkiemObecnie coraz więk­szy nacisk sta­wiany jest na ochronę śro­do­wi­ska poprzez recyc­ling, oszczęd­ność mate­ria­łów i ener­gii. Przemysł samo­cho­dowy to jedna z gałęzi, które gene­ru­ją­ naj­więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie na czę­ści zamienne. Sposobem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia energii, a co za tym idzie surow­ców, a jed­no­cze­śnie zapew­nie­nie wystar­cza­ją­cej jako­ści czę­ści zamien­nych – jest rege­ne­ra­cja. Ofe­rujemy rege­ne­ra­cję wszel­kiego typu chłod­nic: oleju, cie­czy, powie­trza. Proces rege­ne­ra­cji polega na wymia­nie rdze­nia chłod­nicy, oczysz­cze­niu i spraw­dze­niu zbior­ni­ków i pozo­sta­łych ele­men­tów. Ponieważ mamy dostęp do pro­duk­tów sto­so­wa­nych podczas pierw­szego mon­tażu pojaz­dów, korzystamy z rdze­ni naj­wyż­szej jako­ści – czę­sto tych samych, które sto­so­wane są przy pro­duk­cji. Zregenerowana chłod­nica pod­da­wana jest testom szczel­no­ści – iden­tycz­nym jak te, któ­rym pod­le­gają pro­dukty seryjne.

Zregenerowana chłod­nica w niczym nie ustę­puje ory­gi­nal­nej czę­ści zamien­nej (kupio­nej w cało­ści), a jej koszt jest znacznie niższy.