+48 12 252 49 49

Projekty

ProjektyNasz Dział Badań i Rozwoju tworzy grupa spe­cja­li­stów z ogromnym doświad­cze­niem w branży ukła­dów chło­dze­nia i kli­ma­ty­za­cji. Swoje umie­jęt­no­ści i wie­dzę potwier­dzili wie­lo­krot­nie, bio­rąc udział w wielu mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach grupy Behr, która jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem w branży chło­dze­nia i kli­ma­ty­za­cji pojaz­dów. Nasze projekty ukła­dów chło­dze­nia oraz kli­ma­ty­za­cji reali­zujemy w sposób kom­plek­sowy – od zało­żeń pro­jek­to­wych, po finalny odbiór. Układy te przeznaczone są nie tylko do pojaz­dów, ale rów­nież do apli­ka­cji sta­cjo­nar­nych. W trak­cie pro­cesu pro­jek­to­wa­nia, naszym prio­ry­te­tem jest uzy­ska­nie roz­wią­za­nia, które w 100% speł­nia zało­że­nia pro­jek­towe, przy jed­no­cze­snej mak­sy­mal­nej opty­ma­li­za­cji jego ceny i wydaj­no­ści. Stosowanie narzę­dzi do zarzą­dza­nia pro­jek­tami oraz ana­liz ryzyka – wywo­dzą­cych się z branży auto­mo­tive – zapew­nia naj­wyż­szą jakość w każ­dym aspek­cie pro­jektu: od doku­men­ta­cji, po czas jego realizacji.