+48 12 252 49 49

Kolej

Wsparcie techniczne

Coraz bar­dziej skom­pli­ko­wane sil­niki, wyma­gają jesz­cze bar­dziej inte­li­gent­nych roz­wią­zań. Dlatego, pod­czas pro­jek­to­wa­nia i roz­woju ukła­dów chłodzenia oraz klimatyzacji dla pojaz­dów szy­no­wych, należy pamię­tać o wielu bar­dzo istot­nych czyn­ni­kach: mak­sy­mal­nej ilo­ści dostęp­nego miej­sca, rodzaju napędu (elek­tryczny lub die­sel), wyma­ga­niach zwią­za­nych z obo­wią­zu­ją­cymi nor­mami praw­nymi, testach itp. BSPL wraz z Mahle Industry Thermal Systems posiada ponad 70 lat doświad­cze­nia we wdra­ża­niu tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań dla kolei – zarówno w zakre­sie ukła­dów chło­dze­nia, jak i klimatyzacji.

Części zamienne

Zapewniamy dłu­go­ter­mi­nowe wspar­cie dla czę­ści zamien­nych – do 30 lat. Odpowiednie zaple­cze logi­styczne gwa­ran­tuje dostęp­ność ponad 200,000 róż­nych kom­po­nen­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w naszych sys­te­mach. Są one dostar­czane do naszych klien­tów naj­szyb­ciej, jak to moż­liwe. Korzystanie z pod­ze­spo­łów Mahle Industry Thermal Systems daje pew­ność wyko­rzy­sty­wa­nia ory­gi­nal­nej tech­no­lo­gii. Pozwala to uniknąć – czę­sto kosz­to­wnych – prze­sto­jów. Regeneracja w BSPL jest przy­ja­zna i dla śro­do­wi­ska, i dla kie­szeni. Szerokie zasto­so­wa­nie rege­ne­ro­wa­nych kom­po­nen­tów pozwala nam oszczę­dzać zasoby natu­ralne. Wpływa też na zmniej­sze­nie kosz­tów paliwa zuży­wa­nego przez pojazdy. W naszym cen­trum ser­wi­so­wym pole­gamy na deka­dach doświad­czeń w remon­tach i rema­nu­fac­tu­ringu. Tutaj czę­ści są w naj­lep­szych rękach.