+48 12 252 49 49

Audyt i pomiary

Audyt i pomiary

Audyty-i-Pomiary

W przy­padku ist­nie­ją­cych już roz­wią­zań lub pro­jek­tów, ofe­rujemy moż­li­wość spraw­dze­nia ich funk­cjo­no­wa­nia lub wyko­na­nia pod kątem zało­żeń pro­jek­to­wych. Projekty ukła­dów chło­dze­nia czę­sto wyko­ny­wane są na eta­pie pro­jektu całego urządzenia lub pojazdu i mają wpływ na wiele póź­niej­szych czyn­ni­ków: warunki zabu­dowy, pod­łą­cze­nia, punkty moco­wa­nia. Przy braku dosta­tecz­nego doświad­cze­nia lub nie­od­po­wied­nio przy­ję­tych danych wej­ścio­wych do pro­jektu (np. za niska tem­pe­ra­tura oto­cze­nia) – zapro­jek­to­wany układ może nie dzia­łać popraw­nie, nara­ża­jąc pro­du­centa na ryzyko rekla­ma­cji lub uszko­dze­nia sprzętu. Nasz Dział Badań i Rozwoju prze­pro­wa­dza pomiary wydaj­no­ści sys­te­mów w róż­nych warun­kach oto­cze­nia. Prowadzimy pomiary: tem­pe­ra­tur, ciśnie­nia, prze­pływu powie­trza. W przy­padku urzą­dzeń insta­lo­wa­nych w pojaz­dach (np. kli­ma­ty­za­to­rów), jeste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić rów­nież testy w pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze, korzystając z komo­ry kli­ma­tycz­nej. Każdorazowo – po prze­pro­wa­dze­niu pomia­rów – przed­sta­wiamy raport zamy­ka­jący, w któ­rym znaj­dują się pomia­ry i ich opra­co­wa­nie. W przy­padku konieczności prze­li­cze­nia mie­rzo­nych war­to­ści na wiel­ko­ści wyni­kowe, np. stru­mień masy, stru­mień cie­pła odda­wa­nego itp., w rapor­cie znaj­dują się potrzebne wiel­ko­ści, nato­miast w danych dołą­cza­nych do rapor­tów – wszyst­kie war­to­ści zmierzone.