+48 12 252 49 49

Usługi

Usługi

Wykwalifikowani spe­cja­li­ści oraz pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żone zaple­cze labo­ra­to­ryjne i produkcyjno–montażowe pozwalają nam świadczyć kom­plek­sowe usługi.

Na każ­dym eta­pie pro­jektu – począw­szy od usta­la­nia zało­żeń pro­jek­to­wych, koń­cząc na pro­duk­cji – ofe­ru­jemy wspar­cie w postaci naj­wyż­szej jako­ści usług. Wykonujemy m.in. ana­lizy, pomia­ry, pro­jek­to­wa­nie, pro­to­ty­po­wa­nie. Pro­jek­tom znaj­du­ją­cym się w fazie użyt­ko­wa­nia, zapew­niamy pro­duk­cję. A w przy­padku czę­ści zamien­nych, rów­nież rege­ne­ra­cję. Każdy pro­jekt jest szcze­gó­łowo opra­co­wy­wany – w opar­ciu o uwagi oraz wymagania naszego Klienta.