+48 12 252 49 49

Skraplacze

Zadanie skra­pla­cza w ukła­dzie kli­ma­ty­za­cji polega na schło­dze­niu i skro­ple­niu roz­grza­nego czyn­nika chłod­ni­czego w wyniku jego sprę­że­nia przez kom­pre­sor. Chłodnica kli­ma­ty­za­cji jest mon­to­wana na module układu chło­dze­nia sil­nika. Zapewnia to naj­lep­szą wymianę cie­pła z otoczeniem. Pod wzglę­dem budowy, można wyróż­nić nastę­pu­jące typy skraplaczy: ser­pen­ty­nowy; rur­kowy, rów­no­le­gły. System rów­no­le­gły skra­pla­cza cha­rak­te­ry­zuje się lekką i kom­pak­tową kon­struk­cją, przy zacho­wa­niu wyso­kiej wyda­jo­ści. Dzięki zasto­so­wa­niu skra­pla­cza zin­te­gro­wa­nego z filtrem-osuszaczem, zre­du­ko­wano dodat­kowe połą­cze­nia w ukła­dzie klimatyzacji.