+48 12 252 49 49

Nagrzewnice PTC

Z uwagi na wysoką spraw­ność nowo­cze­snych sil­ni­ków, wytwo­rzone przez nie cie­pło jest nie­wy­star­cza­jące do ogrza­nia wnę­trza kabiny – zwłaszcza w zimne dni. W celu zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków – nawet przy zim­nym star­cie sil­nika – w ukła­dzie ogrze­wa­nia sto­suje się dodat­kowe elek­tryczne ogrze­wa­nie PTC. Nagrzewnica PTC składa się z wielu cera­micz­nych ele­men­tów grzej­nych oraz modułu ste­ru­ją­cego mocy. Źró­dłem zasi­la­nia jest insta­la­cja elek­tryczna pojazdu.