+48 12 252 49 49

Moduły HVAC

Moduły HVAC sta­no­wią ele­ment wyko­naw­czy układu ogrze­wa­nia i kli­ma­ty­za­cji w prze­strzeni pasa­żer­skiej pojaz­dów. Ich zada­niem jest utrzy­my­wa­nie wła­ści­wej – zada­nej war­to­ści tem­pe­ra­tury i wen­ty­la­cji we wnę­trzu pojazdu. Moduły składają się z kilku opty­mal­nie dopa­so­wa­nych wymien­ni­ków cie­pła, sys­temu dmu­chawy i kana­łów zapew­nia­ją­cych odpo­wied­nią dys­try­bu­cję powietrza. System kli­ma­ty­za­cji zapew­nia nie tylko odpo­wiedni poziom kom­fortu wewnątrz pojazdu, lecz przede wszyst­kim wpływa na bez­pie­czeń­stwo. Oprócz zapew­nie­nia kie­rowcy odpo­wied­nich warun­ków wpły­wa­ją­cych bez­po­śred­nio na jego kon­cen­tra­cję, sys­tem kli­ma­ty­za­cji osu­sza powie­trze wewnątrz kabiny, zapo­bie­ga­jąc paro­wa­niu szyb.