+48 12 252 49 49

Systemy klimatyzacji

Systemy klimatyzacji

Pro­jek­tujemy układy chło­dze­nia do wszel­kiego rodzaju apli­ka­cji mobil­nych: front­boxy do auto­bu­sów, kli­ma­ty­za­tory dachowe, kli­ma­ty­za­tory typu split oraz mono­blok. Nasi inży­nie­ro­wie cią­gle pra­cują nad jako­ścią i wydaj­no­ścią ofe­ro­wa­nych przez nas systemów. Dzięki temu zapewniamy roz­wią­za­nia, które pozwa­la­ją na uzy­ska­nie mocy chło­dzą­cych w zakre­sie od 1 do kil­ku­na­stu kW z róż­nymi sys­te­mami zasi­la­nia: hydrau­licz­nym, elek­trycz­nym i mecha­nicz­nym. Nasze moduły kli­ma­ty­za­cyjne są skro­jone na miarę – idealnie dostosowane do potrzeb i wyma­ga­ń naszych klien­tów. Możliwość wyko­rzy­sty­wa­nia kom­po­nen­tów z rynku pojaz­dów wiel­ko­se­ryj­nych pozwala na roz­wój nie tylko odpor­nych, ale rów­nież wydaj­nych i efek­tyw­nych kosz­towo sys­te­mów klimatyzacji.