+48 12 252 49 49

Zbiorniki wyrównawcze

Zbiornik wyrów­naw­czy w ukła­dzie chło­dze­nia służy do gro­ma­dze­nia płynu chło­dzą­cego roz­sze­rza­ją­cego się w wyniku wzro­stu tem­pe­ratury. Najczęściej zbu­do­wany jest on z two­rzywa sztucz­nego i posiada układ wie­lo­ko­mo­rowy. Może być wyko­nany z bla­chy sta­lo­wej lub alu­mi­nium. Z reguły mon­tuje się go w naj­wyż­szym punk­cie układu chło­dze­nia. Ciśnienie płynu regu­luje się za pomocą zaworu‚ co pozwala na utrzy­ma­nie okre­ślo­nych i sta­bil­nych warun­ków pracy w danym ukła­dzie. Zawór może być przezroczysty, co pozwala na kontrolę poziomu płynu chło­dzą­cego. Może też posiadać posia­dać dodat­kowy wskaź­nik lub elek­tro­niczny czuj­nik poziomu cieczy.