+48 12 252 49 49

Sprzęgła VISCO

Skuteczne odpro­wa­dza­nie cie­pła z pojaz­dów wymaga wysokiej wydaj­no­ści wymien­ni­ków, a także wen­ty­la­to­rów z napędami, które ułatwiają prze­pływ mas powie­trza chło­dzą­cego. Odpowiednie dopa­so­wa­nie modułu chło­dzą­cego i zespołu wen­ty­la­tora zapew­nia wydajne chło­dze­nie silnika. Ciągła regu­la­cja stru­mie­nia chło­dzą­cego powie­trza mini­ma­li­zuje powsta­wa­nie hałasu oraz zapo­trze­bo­wa­nia mocy, co nie­sie ze sobą reduk­cję zuży­cia paliwa, a zatem i zanie­czysz­cze­nia środowiska.
Ogólnie można wyróż­nić dwa rodzaje sprzę­gieł VISCO®: a) ze ste­ro­wa­niem bimetalicznym; b) ze ste­ro­wa­niem elektronicznym.