+48 12 252 49 49

Moduły chłodzące

Moduły chło­dzące skła­dają się z kilku wymien­ni­ków cie­pła. Są one opty­mal­nie dopa­so­wa­ne tak, aby uzy­ska­ć mak­sy­mal­ną wydaj­no­ść dla dostęp­nej prze­strzeni zabu­dowy. Moduł chło­dze­nia składa się przede wszyst­kim z chłod­nicy cie­czy i chłod­nicy powie­trza doła­do­wu­ją­cego. W przy­padku sys­temu doła­do­wa­nia pośred­niego – zamiast chłod­nicy powie­trza – sto­so­wana jest chłod­nica nisko­tem­pe­ra­tu­rowa. W skład modułu może wcho­dzić skra­placz układu kli­ma­ty­za­cji. Rodzaj i ilość sto­so­wa­nych wymien­ni­ków i dodat­ko­wego osprzętu w module chło­dzą­cym uza­leż­nione są od wyma­ga­nej spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej oraz potrze­b klienta. Przygotowywane przez nas moduły chło­dzące mogą zawie­rać zespół wen­ty­la­tora wraz z napę­dem hydrau­licz­nym lub sprzę­głem VISCO®.