+48 12 252 49 49

Chłodnice spalin

W obli­czu coraz ostrzej­szych prze­pi­sów doty­czą­cych emi­sji spa­lin (EURO5, EURO6), metody reduk­cji sub­stan­cji szko­dli­wych muszą być cią­gle ulep­szane. Szczególnie w przy­padku sil­ni­ków Diesla, cho­dzi o znaczną reduk­cję tlen­ków azotu. Jednym ze spo­so­bów reduk­cji szko­dli­wych związ­ków jest sto­so­wa­nie sys­temu chło­dze­nia w ukła­dzie recyr­ku­la­cji spa­lin (EGR). Chłodzony sys­tem recyr­ku­la­cji spa­lin obniża tem­pe­ra­tury panu­jące w komo­rze spa­la­nia i redu­kuje tym samym ilość wytwa­rza­nych tlen­ków azotu (NOx).