+48 12 252 49 49

Układy chłodzenia

Układy chłodzenia

Moduły chło­dzące zawie­rają wiele kom­po­nen­tów odpo­wie­dzial­nych za chło­dze­nie sil­nika. Dodatkowo wyste­pują skra­pla­cze, które są nie­zbędną czę­ścią ukła­dów kli­ma­ty­za­cji. Podstawowymi ele­men­tami wcho­dzą­cymi w skład modułu chło­dzą­cego są: chłod­nica wody oraz chłod­nica powie­trza. Chłodnica powie­trza wystę­puje w sil­ni­kach tur­bo­do­ła­do­wa­nych – sto­so­wa­nych w ogrom­nej więk­szo­ści pojaz­dów. W przy­padku sys­te­mów z wod­nymi chłod­ni­cami powie­trza, w modu­łach dodat­kowo znaj­dują się chłod­nice nisko­temper­a­tu­rowe. Wszyst­kie kom­po­nenty są odpowied­nio dobrane i uło­żone tak, aby zapew­nić mak­sy­malną wydaj­ność. Sposób insta­la­cji dosto­so­wany jest do wyma­gań pro­du­cen­tów pojazdów oraz urządzeń. Moce sil­ni­ków wyko­rzy­sty­wa­nych obec­nie są coraz wyż­sze, a wyma­ga­nia doty­czące śro­do­wi­ska – coraz bar­dziej restryk­cyjne (EURO5, EURO6). Przekłada się to bez­po­śred­nio na tem­pe­ra­tury pra­cu­jące w sil­ni­kach – mate­riały są bli­skie swo­ich gra­nicz­nych war­to­ści (tem­pe­ra­tura pracy). W tej sytu­acji, odpo­wied­nie moduły chło­dzące są krytycz­nym punk­tem każ­dej apli­ka­cji sil­nika. BSPL dostar­cza roz­wiąza­nia w zakre­sie chło­dze­nia do sze­ro­kiej gamy apli­ka­cji, takich jak: genera­tory, pojazdy komer­cyjne, pojazdy woj­skowe, autobusy.